Stadgar

Stadgar för föreningen Utveckling Forsabygden
§1 Firma
Föreningens firma är Utveckling Forsabygden, förkortas UF nedan.
§2 Ändamål / Syfte
UF, som är en politiskt och religiöst neutral samverkansförening, har till uppgift att tillvarata
Forsabygdens intressen genom att…
…vara Forsabygden kontaktlänk med omvärlden – att finnas vid behov
…backa upp medlemsföreningarna vid exempelvis ansökningar – om så önskas
…diskutera olika spörsmål av gemensamt intresse för Forsabygden
…främja en positiv utveckling av Forsabygden
§3 Säte
UF skall ha sitt säte i Forsa, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län.
§4 Medlemmar
Medlemskap i UF står öppet för samtliga ideella föreningar, ekonomiska föreningar,
samfälligheter, fonder och andra organisationer av gemensamt intresse för Forsabygden.
(Samtliga benämnes medlemsförening nedan)
UF består av en representant från varje medlemsförenings styrelse. Representanten utses av
respektive styrelse. Varje medlemsförening åläggs att själv meddela UF om sin existens.
Förening med rasistisk, diskriminerande och/eller kränkande inriktning kan ej få medlemskap.
§5 Medlemsavgift
Medlemsförening betalar medlemsavgift enligt regler och belopp fastställda av UFs årsmöte.
§6 Utträde
Medlemsförening som önskar utträda ur UF skall anmäla detta till styrelsen. Begäran skall
grundas på årsmötesbeslut i aktuell förening. Begäran om utträde skall göras skriftligen.
Utträder medlemsförening, har den ingen rätt till andel i UFs vinst eller tillgångar.
Årsmötet kan dock besluta annorlunda.
§7 Uteslutning
Bryter medlemsförening mot dessa stadgar, på annat sätt skadar UF eller motarbetar dess
syften kan styrelsen, om den är enhällig, eller årsmötet, utesluta medlemmen ur UF.
Årsmötets beslut skall för att vara gällande ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.
Styrelsens beslut om uteslutning kan överklagas till årsmötet.
Utesluten medlemsförening, har ingen rätt till andel i UFs vinst eller tillgångar.
§8 Medlemsförteckning
Det åligger styrelsen att föra förteckning över medlemsföreningarna.
§9 Styrelse, uppdrag och sammansättning
UFs angelägenheter sköts av en styrelse vars uppdrag är att verkställa de beslut UFs möten
fattar.
§10 Styrelse, kallelse och beslut
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst en av styrelsens
ledamöter hos ordföranden begär sammanträde.
Styrelsen är beslutsmässig med 3 eller fler ledamöter närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§11 Medlemsmöten, ordinarie och årsmöte
UF arbetar genom beslut fattade vid medlemsmöten. Till medlemsmötet kallas samtliga
medlemsföreningar, UFs styrelse och dess ersättare samt revisorer. Medlemsmötena är
öppna för alla intresserade. Samtliga närvarande har yttranderätt.
Vid ordinarie medlemsmöten sitter styrelsens ordförande respektive sekreterare som
mötespresidium.
Medlemsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst 1/10
av föreningens medlemsföreningar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av
begäran skall framgå de ärenden som skall behandlas.
Justerat mötesprotokoll skickas per email till samtliga medlemsföreningar. Medlemssmötet
väljer en justeringsman vid varje möte att jämte ordföranden justera protokollet.
Årsmöte hålls senast 30 april.
§12 Kallelse
UFs medlemsföreningar kallas genom särskild kallelse till medlemsföreningens ordförande
eller till den av dess styrelse utsedd representant minst en vecka före medlemssmötet. Kallelse
till årsmötet skall ske minst två veckor före mötet.
Av kallelsen och anslaget skall framgå de ärenden som skall behandlas.
§13 Rätt att väcka ärenden
Rätt att väcka ärenden till styrelsemöte, ordinarie medlemsmöte och årsmöte har styrelsen,
medlemsförening och enskild person hemmahörande i Forsabygden.
Ärendena skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötet.
§14 Omröstning och val
Där dessa stadgar ej stadgar annorlunda gäller följande för medlemsmöten och årsmöte.
Samtliga medlemsföreningar har en röst vardera. Såväl val som övriga frågor avgörs med
enkel majoritet genom öppen omröstning, om icke sluten begärs. Vid lika röstetal har mötets
ordförande utslagsröst. Vid lika röstetal i val avgör lotten.
Närvarande övriga intresserade kan beviljas rösträtt med en röst vardera om de vid
medlemsmötet närvarande medlemsföreningarna så beslutar.
§15 UF årsmöte, Ärendelista
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av en protokollsjusterare
4. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
6. Föredragning av revisionsberättelse
7. Fråga om fastställande av kassarapport
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
9. Bestämmande av arvoden
10. Val av ordförande på TVÅ år
11. Val av sekreterare på TVÅ år
12. Val av kassör på TVÅ år
13. Val av 1 ersättare på TVÅ år
14. Val av 2 revisorer samt 1 ersättare på ETT år
15. Val av 2 ordinarie samt 1 ersättare till valberedning på ETT år
16. Fastställande av medlemsavgift
17. Förslag inlämnade enligt § 13
18. Övriga frågor
§16 Valberedning
Valberedningen består av två ordinarie samt en ersättare.
Valberedningen har att för årsmötet föreslå kandidater till samtliga valbara platser.
§17 Firmateckning
UFos firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av den eller de styrelsen därtill utser.
§18 Räkenskaper
UFos räkenskaper omfattar tiden 1 januari till 31 december.
Styrelsen skall senast 20 dagar före årsmöte överlämna handlingarna till revisorerna.
§19 Revisorer
UFos räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av de av årsmötet valda
revisorerna.
Val av ordinarie revisorer och ersättare gäller för tiden till dess årsmöte hållits året efter valet.
Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning skall den lämnas till styrelsen senast 5 dagar
före årsmötet.
§20 Ändring av stadgar samt likvidation
Beslut om ändring av dessa stadgar och om UFs trädande i likvidation fattas på två på
varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie.
Beslutet skall för att vara gällande på det senare mötet ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.
§21 Upplösning
Skulle UF upplösas skall dess tillgångar tillfalla annan sammanslutning för att användas till
fortsatt främjande av UFs ändamål.
Dessa stadgar är tagna vid bildandet.