Slutord från workshopkvällarna 2014

Kommentar till rapporten från workshopkvällarna 2014.
Av: Anna-Karin Widehammar

Deltagarna i workshopen var positiva, seriösa och engagerade. De
levererade en stor mängd idéer om hur Forsabygden kan utvecklas.
Därmed uppfylldes syftet.
Flest idéer hamnade under rubriken ”Besöksnäring”. Där verkar
deltagarna se stor utvecklingspotential.
Vissa av idéerna presenterades oberoende av varandra under båda
kvällarna. Detta kan man tolka som att de väger extra tungt. Dit hör
exempelvis:
• Samverka under gemensam marknadsföring på olika plan
(lintraditionen, närodlad ekologisk mat, lokalt hantverk)
• Satsa på hälsingegårdarna så att turismen ökar
• Utveckla nya gemensamma koncept för hälsa, kultur,
försäljning, turism
• Anlägga cykelleder
• Rusta och utveckla vandringslederna
Deltagarna lägger inget stort ansvar på kommunen, utan tvärtom finns
många lösningar på hur samverkan tillsammans med EU-medel kan
vara lösningen på många idéer. Ett undantag gäller dock, och det är
önskemålet om att fräscha upp centrum i Sörforsa och Näsviken. Denna
idé presenterades båda kvällarna och båda grupperna ansåg att det var
kommunens ansvar.
För att steg 2 och 3 ska bli möjliga krävs någon form av ledning och
därmed finansiella medel. Man kan inte förlita sig enbart på ideella
krafter för att idéerna ska bli verklighet.
Det är viktigt med delaktighet och kommunikation i ett projekt av detta
slag. Ett första steg är att de deltagare som lämnade sina mejladresser
får denna rapport skickad till sig. Men de behöver också veta vad som
händer sedan.
Även demokratin i ett sådant här projekt är viktig. Alla som bor, verkar
och bryr sig om Forsabygden, även de som inte deltog i workshopen,
bör få chansen att känna delaktighet. Då först kan idéerna blomstra och
ge frukt i större skala. Ett andra steg kan därför vara att informera alla
Forsabor om vilka idéer som finns. Det kan man göra genom
utställningar (bildskärm i skyltfönster som var en av idéerna), utskick av
broschyrer, muntliga föredrag, träffar och liknande.
Rapporten utmynnar i en rad frågor om fortsättningen av
landsbygdsutvecklingen i Forsabygden:
• Vilka idéer har bäst utvecklingspotential?
• Vilka idéer tror flest människor på?
• Vilka idéer är bäst för framtiden?
• Vilka idéer kan förverkligas med hjälp av EU-medel och andra
finansiella bidrag?