Ridleder

Dagordningen möte 5 mars 2017:

Ridledssträckning basnivå
Cykel rid kör vandra
Ekonomi sponsorer
Ansvarsfrågor: leder, häst, företag, grupp, försäkring. snabba ryck, skynda långsamt
Lokalt/turism
Företagande
Markägare
Evenemang
Övriga frågor ….

1.ordförande Kristin Nylander
2. sekreterare Catarina broddesson
3 närvarande:  Kristin Nylander, Catharina Broddesson, Lennart Carlgren, Erika Josefsson, Sara Andersson, Marlene Åkesson, Lena Johansson, Gabriella Nordin
4. snabb genomgång av tidigare resultat.
5.Sträckningen runt Trogstavallen-Ofärne-Hillsta-Funstasjön-Trogsta diskuterades och resulterade i beslut om att köra den i sommar som en test sträcka för ryttare, cyklister, kuskekipage och vandrare. Sträckan är 2,1 mil lång och går genom historiskt intressanta områden och kulturella sevärdheter har också boenden att erbjuda och restaurang för mat eller fika. Viktigt är också möjligheten att ställa ifrån sig transporter vilket finns vid Ofärne och Trogstagården.
Olika genvägar och alternativa stigar som går genom området undersöks och i samförstånd med markägare. t. ex. Conny Broddesson tar kontakt med markägare vid Storbergsmasten. Det är okej för ridledsslinga .

5. Genom en snabb start hoppas vi generera intresse hos fler hästägare och erfarenhet för gruppen inför vidare dragningar som kan ge mer svårigheter i form av tex. markägartillstånd, ekonomiskt stöd för broar skyltningar etc. Att skynda långsamt med fokus på kvalité och säkerhet är av störta vikt.
6. Märkning och mätning av led för digitalisering sker snart endera till häst eller fyrhjuling .
7. Markägare som berörs av den första leden “Ofärne leden” är till stor del kontaktade och ger sitt godkännande. De berörda delarna ligger efter markerade vägar och kräver ej tillstånd, men vi tycker att de hör till god ton att ta kontakt i så stor utsträckning de är möjligt.
7. Förslag till markering är hästskor med färgmarkering samt skyltar där angiven sträcka till olika stationer är angiven.
8. Annika Ystegårds är kontaktad som företagare för boendeuthyrning och stallplatser likaså Catarina Broddesson längs Ofärneleden. Kristin Nylander har boende på fäbodvallen Snättvallen , en slinga godkänd av kommunen för ryttare via Ofärne , Hogavallen, Alsjövallen , Snätt, Sorgbo och Trogstavallen.
Ystegågrden i Hillsta erbjuder mat och fika. Hästförvaringen där skall undersökas .
9. För att dra ögon/media uppmärksamhet las förslag till minirally med inbjudna med tipsrundor, enkäter och fika .
10. övriga frågor:… samarbete med övriga ledgrupper då många vägar korsas eller samkörs. cykel,vandring.
…… finns någon ekonomi för utgifter i samband med skyltning eller röjning av leder ?
… Vilka rider i skog och mark? privat ryttare i olika tävlingssektionen i nansta , sk skogsryttare hobbyryttare och i vidare diskussion uppdagas olika behov av olika slingor för kortare turer lokalt.


Ridleder Forsabygden uppstartsmöte den 9/2 2017 på Klångsta bygdegård.

Jan Åke Malmqvist inledde med att berätta om bakgrunden till Utveckling Forsabygden och arbetssätten med arbetsgrupper.

Stort jobb är nedlagt idag på att identifiera ridleder i bygden, överlag finns det många vägar och stigar som är provridna. Det finns nu ett stort behov av att börja märka upp dessa leder och sammanbinda dessa. Lämpligt är att gruppen träffar kartgruppen och börjar att digitalt dokumenterar ridvägarna. Vanliga fysiska hinder idag är sönderkörda stigar, vägdiken och sank mark som gör att framkomligheten begränsas på några ställen. Även vägövergångar är en begränsning och avsaknad av vägar/stigar. Viktigt är att samarbeta med andra väg- och ledintressen, för att kunna samsas om gemensamma leder som många kan använda. Från tekniska kontoret meddelades att Sjuvallsleden var att betrakta som allemansrätt.

Allemansrätten fungerar att använda för privat ridning, med den gäller inte för ridföretag och då krävs det markägarnas samtycke. Ett behov av långsiktigt samförstånd med markägare är önskvärt då marken över tid förändras t. ex. vid skogsavverkning.

Det finns några officiella ridleder idag framförallt Ridled Hälsingland, Fornbonde vägen och Pilgrimsleden. Dessa lockar idag ridturism som efterfrågar boende, mat och stallplats/alt rasthage till häst. Ideal ridledslängd är ungefär 2 mil. Folk som rider vill gärna veta vad som finns runt leden, t. ex. utkikspunkter, kulturbyggnader, historiska händelser och även vardagsservice. För att kunna bygga turism för ridning behövs ”baser” med mat och boende. Några sådana finns idag men fler behövs. Framförallt övernattningar längs lederna.

Vid pennan Lennart Carlgren, lennartcarlgren@gmail.com
Sammankallande i arbetsgruppen Ridleder är Kristin Nylander, nirsgard@gmail.com


Länkar:
Ridning och allamansrätten: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Ridning/
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8533-9.pdf?pid=4215

Ridled Hälsingland  http://www.ridledhalsingland.se/
https://www.facebook.com/ridledhalsingland/

Forbondevägen. Någon som har uppgifter?

Pilgrimsleden http://www.pilgrimstid.nu/
Sjuvallsleden http://www.bookhalsingland.com/sv/se-gora/a852804/sjuvallsleden_852804/detaljer

Blå Bergens Långritter  https://www.facebook.com/nirsgard.se/?hc_ref=NEWSFEED

 

Hudiksvalls kommun betraktar inte Sjuvallsleden  som iordningställt motionsspår utan man kan rida med stöd av allemansrätten. Annars får hästar inte vistas på kommunens iordningställda motionsspår och skidspår om inte det är särskilt angivet/skyltat.


Så här såg texten ut i ansökan till Leader. Vi bryter nu upp detta till två arbetsgrupper. En för ridleder och en för vandringsleder.

5. Rid- och vandringsleder. (Arbetsgrupp 5.)
I och genom Forsabygden går många vandringsleder. Mest kända är Sjuvallsleden och vandringen Forsanatta som var en slinga som delvis gick efter Sjuvallsleden. Önskemål finns även om klart utmärkta ridleder och en inventering bör göras var dessa intressen kan samverka. Detta projekt ska belysa behovet hur lederna ska bli mer tillgängliga och hur de långsiktigt ska fungera. I destinationen pågår ett arbete för produktion av en vandringsguide för internationella gäster och där vill vi bidra. Med hjälp av annan finansiering vill vi även omgående få igång bättre utmärkning och upprustning av dessa leder. Dessa leder ska kopplas till sammanhang som kan generera tillväxt för besöksnäringen. Genom att samarbeta med sociala företag och andra aktörer kan man få en kontinuerlig skötsel. Finansieringen av denna tjänst ska ske genom en ökad användning. Även här ska hänsyn till känsliga naturområden tas.
Nuläge: Oklart var man kan rida. Svårt att hitta. Dålig marknadsföring.
Mål här: Ta fram förslag till rid- och vandringsleder och hur de ska skötas.
Hur projektet ska jobba med detta: En arbetsgrupp med en gruppledare bildas som gör en handlingsplan och plan för finansiering. Koordinatorn hjälper arbetsgruppen så uppsatta mål kan nås.