Idéer från workshopkvällarna

Forsa Sockens Hembygdsförening genomförde steg ett med två kvällar i workshopformat med mycket bra resultat. De genomfördes 24 och 25 september 2014 på Klångsta Bygdegård med Anna-Karin Widehammar, Salticus, som processledare. Totalt deltog 28 personer, hälften män och hälften kvinnor. Åldersmässigt mest medelålders och äldre, bara en person under 30 år. Sammansättningen av deras kompetens och kontaktytor kan betecknas som bred. Där fanns många som representerade föreningslivet och även många företagare. Från dessa kvällar kom många bra förslag fram hur vi kan utveckla Forsabygden.

Så här sammanfattar Anna-Karin Widehammar arbetet från dessa två kvällar i sin rapport:
Deltagarna i workshopen var positiva, seriösa och engagerade. De levererade en stor mängd idéer om hur Forsabygden kan utvecklas.

Flest idéer hamnade under rubriken ”Besöksnäring”. Där verkar deltagarna se stor utvecklingspotential.
Vissa av idéerna presenterades oberoende av varandra under båda kvällarna. Detta kan man tolka som att de väger extra tungt. Dit hör exempelvis:
• Samverka under gemensam marknadsföring på olika plan
(linodling, närodlad ekologisk mat, lokalt hantverk)
• Satsa på hälsingegårdarna så att turismen ökar
• Utveckla nya gemensamma koncept för hälsa, kultur, försäljning, turism
• Anlägga cykelleder
• Rusta och utveckla vandringslederna

Deltagarna lägger inget stort ansvar på kommunen, utan tvärtom finns
många lösningar på hur samverkan tillsammans med EU-medel kan
vara lösningen på många idéer. Ett undantag gäller dock, och det är
önskemålet om att fräscha upp centrum i Sörforsa och Näsviken. Denna
idé presenterades båda kvällarna och båda grupperna ansåg att det var
kommunens ansvar.

Här kan du läsa hela rapporten.