Hälsingegårdar, forngårdar

10. Nya möjligheter för forngårdar. (Arbetsgrupp 10.)
Öronmärkta pengar finns nu för forngårdar för investeringar som innebär att man öppnar upp sig för besökare. Se
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/kulturhistorisktvardefullabyggnader.4.6ae223614dda2c3dbc4549f.html

Vi har även många andra hälsingegårdar och denna arbetsgrupp bör även titta på hur dessa möjligheter ska beaktas.

Forsa Sockens Hembygdsförening är intresserad att delta. En idé är att samarbeta med ett socialt företag för att klara fler åtaganden med öppettider och bemanning. Kontakt har reda tagits med Coompanion för support. Det sociala företaget tar gärna emot nyanlända och har likalön-principen för män och kvinnor och att män och kvinnor har samma inflytande, rättigheter och skyldigheter i företaget. Verksamheten kan bli att man startar upp ett fiskeprojekt i Forsasjöarna. Från förarbetet vet vi att detta är möjligt och önskvärt. Kalkyler och projektering för detta ska ingå i projektet.
Nuläge: Forsa Forngård har ingen byggnad som fungerar året om för besökare och arbetskraft.
Mål här: Att planera för en större investering vid Forsa forngård som innebär att man kan öka antalet besökare.
Hur projektet ska jobba med detta: En arbetsgrupp med en gruppledare bildas som gör en handlingsplan och plan för finansiering.

Så här ser det ut nu: