Gästnätter

6. Fler gästnätter. (Arbetsgrupp 6.)
För att öka lönsamheten inom besöksnäringen och för att öka målet om fler gästnätter måste fler lämpliga boenden tillskapas och befintliga utnyttjas bättre. Vi vet att det idag råder brist på boenden.
Detta är är mycket viktigt för en långsiktigt hållbar ekonomi och underlättar generationsväxling i driften av dessa företag. Bristen på övernattningsmöjligheter av rätt sort är uttalat från destinationen. Detta är avgörande för den långsiktiga ekonomiska hållbarheten.
Nuläge: För få övernattningsmöjligheter.
Mål här: Planera för ökat antal gästnätter.
Hur projektet ska jobba med detta: En arbetsgrupp med en gruppledare bildas som gör en handlingsplan och plan för finansiering. Koordinatorn hjälper arbetsgruppen så uppsatta mål kan nås. Inom denna punkt ska förstudier och förprojekteringar göras för att hitta finansiering till de relativt stora investeringar som behöver göras.

Underlätta generationsskifte i ägarrollen av företag