Framtidens fibrer

8. Framtidens fibrer. (Arbetsgrupp 8.)

De gröna näringarna och att de hanteras på ett långsiktigt hållbart sätt är viktigt för klimatet och jordens och vårt välbefinnande. Vi har både arealer och stort kunnande. Låt oss utveckla det ytterligare.

Man har relativt nyligen t.ex. upptäckt att om man sönderdelar cellulosafibern så får man fram styrkematerial som man jämför med kolfiber och Kevlar. Inom vår cellulosaindustri pågår en utveckling nu där man skalar upp produktionen och vidareförädlar produkter med dessa styrkeelement. Bedömare menar att mycket av den plast som nu tillverkas av petrolium kan ersättas av mera “gröna” material.
Nanocellulosa (eller microfibrilles cellulosa, MFC) görs av t.ex. pappersmassa från cellulosaindustrier som först kemiskt och sedan mekaniskt sönderdelas så den långa cellulosamolekylen går sönder i kortare delar. Dessa kortare delar får då egenskaper som kan skapa styrkematerial i klass med kolfiber och Kevlar. Dessa material kan ingå i nya starka och lätta kompositer. Nanocellulosa kan även användas för att skapa skummaterial som är värmeisolerande. Cellulosaindustrin i hela världen jobbar nu intensivt med utveckling och vidareförädling där nanocellulosa är en viktig komponent. Det är viktigt att övrig tillverkande industri hänger på de stora möjligheterna med nanocellulosa. Planen är att ta fram planer för att bygga olika typer av båtar som ska användas av besöksnäringen i detta projekt. Den separata förstudien finansieras på annat sätt. Detta projekt hjälper till så att båtar av nanocellulosa kan användas och visas upp i den lokala besöksnäringen t.ex. i fiskeprojektet på Forsasjöarna. Man kan se det som en fortsättning på järnets, träindustrins och linets industriepoker.
Nya material som t.ex. nanocellulosa är en i EUs terminologi en ”emerging technique” (kommande ny teknik). Den har stor potential och kommer på ett avgörande positivt sätt påverka sysselsättningen och inflyttningen när vi lyckats påverka andra aktörer runt om oss att delta i denna teknikutveckling.
Mål här: Att belysa möjligheterna med nanocellulosa för flera företag. Bedömare anser att nanocellulosa blir industrins viktigaste material år 2020. Se https://youtu.be/YaLbr8bLE3g
Hur projektet ska jobba med detta: En arbetsgrupp med en gruppledare bildas som gör en handlingsplan och plan för finansiering. Detta projekt ska bara initiera en förstudie som ska belysa möjligheterna och förstudien ska bekostas av andra medel.