Fakta Forsabygden

Forsabygden är geografiskt gamla Forsa Kommun i nuvarande Hudiksvalls Kommun. Nu kallas det Forsa Distrikt.

Det är det två tätorterna Näsviken och Sörforsa med omland.

År 1927 hade Forsa socken 4706 invånare.
År 2015 hade Forsa Distrikt 3945 invånare.  16 % minskning!
En önskesiffra för hela kommunen som nämns är 50 000 invånare. Det innebär en ökning med 35%. En ökning med 35% för Forsa Distrikt innebär att vi skulle öka från 3945 till 5325 invånare, alltså en ökning med 1380 personer.

 

Styrdokument och rapporter som omfattar Forsabygden:

Region Gävleborg:

Region Gävleborg har det statliga uppdraget att samordna det regionala utvecklingsarbetet.

Målet för den regionala utvecklingspolitiken är väl fungerande och hållbara arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet. Gävleborgs regionala utvecklingsstrategi heter Nya möjligheter och gäller för åren 2013-2020.

Nya möjligheter visar inriktningen för det regionala utvecklingsarbetet i Gävleborg. Den beskriver även vår utvecklingsambition för olika insatser mellan aktörer i och utanför regionen.

Mer information:
Nya möjligheter – Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013-2020 (pdf)

Wikipedia om Forsa Socken

Från bronsåldern finns gravrösen och från järnåldern cirka 25 gravfält och gravhögar samt en fornborg, Borgarberget. Inom socknen finns vidare drygt 30 så kalladehusgrundsterrasser. Dessa är från äldre järnåldern och ligger bland annat i anslutning till gravarna vid exempelvis Trogsta. Ytterligare hundratalet gravar är kände från äldre tid, men har numera borttagits. Forsa socken är en av Norrlands rikaste järnåldersbygder.[7][8][9][10]

Historiskt delas Hälsingland in i olika folkland, en av dem var Sunded med centralorten Hög. Redan under 1100-talet torde Forsa ha tagit över rollen som centralort i Sunded i stället för Hög. Den järnring med inristade runor som kallas Forsaringen torde ha överflyttats från Hög till Forsa någon gång under 1100-talet. Ringens inskription visar på likhet med norska bestämmelser från samma period men saknar motsvarighet i de svenska landskapslagarna. Ringen tillkom på 800-talet e.kr., och är den äldsta bevarade rättsuppteckningen i Norden. Även de i inskriptionerna omnämnda byarna Tåsta och Hjortsta talar för att ringen flyttats från Hög till Forsa då båda dessa låg i Högs socken.

Forsa var från början ett utpräglat bondesamhälle. I och med industrialismens intåg och järnvägens tillkomst, förändrades samhället märkbart. Forsa ångsåg började att byggas 1857 och fick stor betydelse för traktens utveckling. Under slutet av 1800-talet blev Forsså bruk i närheten av järnvägsstationen Näsviken en betydande arbetsgivare för befolkningen. Produktionen bestod i förädling av trämassa till papp. Vid Lundströmmen grundas Helsinglands Linspinneri Aktiebolag, vilket ledde till ytterligare arbetstillfällen. Spinneriet bytte 1907 namn till Holma Helsinglands Linspinneri & Väfveri AB på grund av en sammanslagning med väveriet Holma i Västergötland. Forsså bruk lades ned 1983 men på området finns fortfarande företagande, dock av annat slag, till exempel ett väveri. I Lund bedrivs fortfarande industriell verksamhet kopplat till lin om än i liten skala.

År 1927 hade Forsa socken 4706 invånare på en yta av 260,43 km². Samma år hade socknen 3258 hektar åker och 18195 hektar skogs- och hagmark.[11]

Sevärdheter i Forsabygden;Länk till Visit Glada Hudik