Bakgrund

Bakgrunden till Utveckling Forsabygden är att Näsviken var med i landsbygdsutveckling tillsammans med Dellenbygdens Framtid men inte Sörforsaområdet. Styrelsen för Forsa Sockens Hembygdsförening ville då göra en insats och arrangerade september 2014 två workshopkvällar med Klångsta Bygdegård med gott resultat.

Efter genomförda workshopkvällar ville hembygdsföreningen gå vidare till nästa nivå och författade en ansökan till Hudiksvalls Kommun om pengar till en projektledare. Samtidigt lämnade Dellenbygdens Framtid in en liknande ansökan och då föreslog kommunen att vi skulle slå ihop projekten till ett. Detta tyckte vi lät bra. Men Dellenbygdens Framtid ångrade sig och ville först undersöka intresse för en plattform i Dellenbygden. Det innebär att vi kör nu Utveckling Forsabygden själva med de tankar vi skrev i ansökan till kommunen som grund.

Så här var den formulerad:

“Forsa Sockens Hembygdsförening vill nu gå vidare med steg två som ska ta fram en utvecklingsplan för Forsabygden. Utifrån Hudiksvalls Kommuns ”Utvecklingsstrategi för

Hudiksvalls landsbygd” och vad som framkommit i vårt steg ett vill vi i samverkan med Hudiksvalls Kommuns landsbygdsstrateg utveckla en operativ modell som sätter mål för ökad sysselsättning och befolkningsunderlag i vår del av kommunen och som arbetar fram en utvecklingsplan med sådan höjd så det är möjligt att genomföra den. Det ska vara sådan höjd på planen så att finansiering av enskilda förslag kan genomföras genom att egna medel och kommunala medel för landsbygdsutveckling kan växlas upp med EU-medel och liknande. Dessa investeringar sammantaget ska leda till ökad sysselsättning och ökat befolkningsunderlag och i övrigt positiv utveckling för bygden.

 Med ”Forsabygden” menar vi gamla Forsa kommuns gränser. I Näsviken har man tidigare genomfört steg ett och vi bjuder nu in grupperna i Näsviken till samarbete i steg två. Geografiskt så innefattar Forsa Sockens Hembygdsförening Sörforsa och Näsvikens tätorter med omland enligt just gamla Forsa Kommuns gränser.

 För att få tillräcklig höjd på planen så att den kan genomföras så måste arbetet struktureras och alla måste känna sig delaktiga. Vi märkte när vi kallade till de två workshopkvällarna att de två Facebookgrupperna som finns, ”Forsa” respektive ”Näsviken” är mycket viktiga. ”Forsa” har idag 1003 medlemmar och ”Näsviken” 713. Genom dessa medlemmar och det kontaktnät var och en har så visste många om vad som var på gång. Detta kontaktnät vill vi använda även i steg två. Men det är mycket viktigt att vi även får med våra ungdomar och då måste vi även beakta andra sociala medier såsom Instagram och Twitter. Naturligtvis även traditionella kanaler som utställningar, annonsering och genom övrig media ska användas. På våra workshopkvällar var bara en deltagare under 30 år. Därför sätter vi ett av målen som ska uppnås med steg två just till att engagera våra ungdomar i processen att skriva den lokala utvecklingsplanen och att sedan vara med att genomföra den.

 Vidare måste vi ha detaljerade kunskaper om vilka finansieringsmöjligheter som finns. All text som skrivs och allt som planeras måste ha sådan kvalité att det möjliggör finansiering och genomförande. Som komplettering till den information som kommunen kan ge så tror vi att direktkontakt måste upprättas med t.ex. de beslutande EU-programkontoren.

Det räcker heller inte med att ett mindre antal av förslagen genomförs. Nej för att en bygd ska ”lyfta” krävs att många åtgärder genomförs och att summan av genomförda åtgärder är tillräckligt stor och att det är rätt saker som genomförs. Det som genomförs i Forsabygden måste även vara i harmoni med andra åtgärder som andra gör för att resultatet ska bli märkbart och mätbart. T.ex. när det gäller våra fäbodvallar, vandringsleder, dressinåkning och båttrafik på Dellensjöarna har vi redan fått kontakt med Dellenbygden. De åtgärder vi kommer att göra inom besöksnäringen ska t.ex. vara i harmoni med Destination Glada Hudik.

 Vi ser gärna att en högskola följer och utvärderar vårt sätt att arbeta. Vi hoppas även att vårt sätt att jobba ska vara till nytta för andra kommundelar, precis som vi ska dra nytta av vad andra redan gjort.

 För att få denna struktur och höjd på arbetet i de grupper som ska ta fram en utvecklingsplan för Forsabygden så behöver vi en kompetent projektledare på halvtid i 7 månader. Vi behöver även hyra lokaler för de olika arbetsgrupperna. Därför ansöker Forsa Sockens Hembygdsförening härmed om 330 000 kr från Hudiksvalls Kommun. Det är viktigt att vi omgående kan fortsätta med steg två efter ett så lyckosamt steg ett. Normalt borde ett sådant arbete medfinansieras av något EU-program men Sverige har på något sätt inte lyckats få alla övergångar mellan programperioderna att fungera utan glapp. De nya EU-programperioderna omfattar 2014 – 2020 men inget av programmen verkar komma igång under 2014.”

Nu har alltså Forsa Sockens Hembygdsförening släppt ansvaret för landsbygdsutveckling i Forsabygden till den nybildade föreningen Utveckling Forsabygden. Det är den föreningen och dess medlemmar som nu bestämmer fortsättningen.

Läs mer