Cykelleder

Anteckningar från mötet 11 september 2017 med Cykelguppen.
Närvarande: Linn, Jens, Leif, Janne, Gunnar, Olle och Per.

95 % av alla skyltar för cykelleden sitter uppe
Linn, Leif och Jens fyller på med fler skyltar för att göra det tydligare
Janne kollar med tryckeriet Tisdag angående karta
Leif tar fram underlag för karta och lämnar till Janne/Tisdag
Gunnar filar på vad som ska vara med på kart-skylten. Gör ett förslag.
Leif, Olle och Gunnar ses på fredag (15 september) kl 08.00 och börjar röja och fixa spångar.
Janne kom med en idé att starta ett evenemang över sommaren 2018. Alla som kör banan får registrera sin tid på banan och när sommaren är slut delas priser från Percykel ut. Detta förslag skall återupptas närmare våren.
Linn har under mötet kontaktat Jan-Åke och frågat om han kan fixa så att skyltarna kommer till Trogsta.
Jens sätter upp resterande skyltar på söndag 17 september.
Gunnar, Leif och Olle bestämmer på fredag när nästa möte blir av.
Vi döper leden till Trogstaspåret Mountainbike (MTB)


Rapport/anteckningar från möte 8 maj 2017 med grupper olika leder

Deltagare: Jan Hagström, Gunnar Hjelm (mötesledare), Linn Bylars, John Bergström (anteckningar), Jan Hagström, Jan-Åke Malmkvist, Jens Wickberg, Olle Rask Deltagare denna kväll var deltagare ur cykel leder gruppen och Jan-Åke Malmkvist Omdragning har skett av led för MTB led i skogen till förmån för ridfolket (vid paintball). Namn på denna led blir Sjösjöleden. Upptryckning av träskyltar skall tas fram. Tryck på dessa skyltar blir MTB + färgmärkning (stolpe eller skylt). Ca. 70-80 skyltar och stolpar skall tas fram, mått på skylt 95 x 22 mm, ca. 35 cm lång. Jan skall prata med Beijer om material. Olle pratar med Kurt Olsson om tryck av karta för MTB leden. Jan-Åke informerade och visade på storbilds dia tänkt dragning av ”Forsanatta”, och hur tänkt upplägg skall gå till. Det blir två stationer med lite aktiviteter bl.a. Preliminärt datum är 17 juni med start kl. 21.00 på kvällen. Nästa grupp-leder-möte kommer att hållas 22 maj kl 19.00 på Trogstagården. Vid pennan JB


Rapport/anteckningar från möte 10 april 2017 med grupper Cykel/Vandring/Rid leder

Deltagare: Jan Hagström, Gunnar Hjelm (mötesledare), Linn Bylars, John Bergström (anteckningar), Marlene Åkesson, Conny och Catarina Broddesson, Kristina Nirsgård, Jan Hagström, Per-Åke Bladh, Linn Bylars, Elisabeth och POA Andersson, Jan-Åke Malmkvist (anteckningar), Lennart Carlgren, Per Danielsson En stor samling möttes på Trogstagården denna kväll för att gå vidare med diskuterandet/ genomförandet av leder av olika slag i Forsabygden. Kjell Persson från ABF var inbjuden och höll information om att driva mötena i cirkelform. Inget beslut togs under kvällen om detta. På förra mötet togs beslut om att vidtala markägare som berörs av de aktuella leder i skogen som grupperna vill gå fram med. De flesta markägare har sedan dess vidtalats. Diskussion fördes om hur föreningen skall få in ekonomi så att leder kan bli klara före sommaren. Jan-Åke informerade lite kring bl.a. Forsanatta, som kan ev. ge någon form av kapital att använda för uppmärkning av leder, anslagstavlor mm. Linn fick i uppgift att till nästa möte uppskatta hur mycket stolpar det behövs för cykelleder i skog, Catarina för ridleder och Gunnar skall prata med Kurt Olsson om tryck. Jan-Åke skall prata med Stig Sjödin vad gäller vandringsleder. Nästa grupp-leder-möte kommer att hållas 8 maj kl 19.00 på Trogstagården.

Mejladresser: Per-Åke Blad: blzdh88@gmail.com Kristina Nirsgård: nirsgard@gmail.com Marlene Åkesson: marlene.akesson@stensbergborrning.se


Rapport/anteckningar från möte 20 mars 2017 med grupperna Cykel-leder, Rid-leder och Vandrings-leder.

Deltagare: Gunnar Hjelm (mötesledare), Marlene Åkesson, Conny och Catarina Broddesson, Lennart Carlgren, Olle Rask, Stig Sjödin, Jens Wickberg, Leif Bylars och John Bergström (anteckningar)

Mötesformen som cirkel sköts återigen upp till nästa möte (Linn kolla!) kommande möte. Diskussion kring cykel-leder i skog och ”på väg” diskuterades. Halv-tid in på mötet anslöt representanter för ridgruppen och vandringsgruppen, diskussionen gick vidare. Det bjöds på fika. Samarbetet mellan grupperna betonades och att det är viktigt med upprättandet/ samordning och märkning av kommande leder. Grupperna kommer nu att vidtala markägare där leder går på skogsmark. Nästa möte blir måndagen den 10 april kl 19.30, vi kallar också grupperna för vandring, ridleder och kartgruppen. Vi bjuder på kaffe. Justerade förslag på cykelleder på väg skickas ut separat.

(5 cykelleder finns utlagda på hemsidan av Jan-Åke, justering av två kommer inom kort) /John


Rapport/anteckningar från möte 6 mars 2017 med gruppen Cykel-leder.

Deltagare: Olle Rask, Jan Hagström, Gunnar Hjelm (mötesledare), Per Danielsson Jens Wickberg, Leif Bylars och John Bergström (anteckningar).

Mötesformen som cirkel sköts upp till kommande möte.
Rapport av Jens (kontakt med Högbo Bruk om cykelleder): Lederna prepareras med trimmer till 1,5 meters bredd. Utjämning av gröpper med material från närheten. Spångar hålls uppe med träd från närheten + tvärslåar av bräder ca 60 cm, på längden läggs bräder/plank till en bredd av en halv meter. Därefter spikas det på kraftigt grovt hönsnät. Där det är vattensjukt kan det behöva läggas dränering under med lämpliga rör. Märkning av leden enl. Svenska cykelförbundet regler med grönt, blått, rött och svart.
Gunnar läste upp ett lång och mycket intressant mejl från Jan-Åke Malmqvist där Utveckling av Forsabygden kan få stöd och hjälp från olika håll.
Diskussion fördes kring material för att göra spångar på aktuella ställen.
Leif tar fram vilka markägare som berörs för leder i skog.
Janne kollar med Beijer om stolpar. Leif försöker göra en uppskattning på hur mycket stolpar som behövs.
Diskussion om cykelleder på vägar. Vi behöver ta fram ett antal dylika leder som går enbart på väg och gärna går i naturskön omgivning. John hade tagit fram 5 förslag på leder som diskuterades, från ca. 12 km upp till 6 mil. Undertecknad fick också i uppdrag att justera och ta fram pdf-utskrifter på dessa så att vi sedan så småningom kan trycka upp dessa med hjälp av kart-gruppen. Likaså skall även ”skogs-lederna” tryckas upp.
Gunnar kollar med Jan-Åke om ev. samarbete med Järvsö om leder.
Förslag på cykelleder ”på väg” skickas ut separat.

Nästa möte blir måndagen den 20 mars kl 18.00, vi kallar också grupperna för vandring, ridleder och kartgruppen till denna kväll kl. 19.30. Vi bjuder på kaffe.


Rapport/anteckningar från möte 20 feb 2017 med gruppen Cykel-leder.

Deltagare: Olle Rask, Jan Hagström, Gunnar Hjelm (mötesledare), Linn Bylars, Jens Wickberg, Leif Bylars John Bergström (anteckningar), Per Danielsson Inbjudna från styrgrupp + grupp ridleder: Jan-Åke Malmkvist, Katarina och Conny Broddesson.

Info från deltagare i gruppen:
Linn, cirkel-upplägg via ABF.
Leif, samarbete med rid och vandringsleder grupperna.
Janne, info från tekniska om material.
John, info från Länstyrelsen om regler i naturreservat.
Katarina och Conny tar upp synpunkter från ridgruppen och detta kommer att samordnas med cykelgruppens synpunkter vad gäller leder där båda grupperna använder samma leder.
Svårighetsgradering kommer att användas vid ledernas upptecknande med olika färger på cykelleder och andra färger på rid- och vandringsleder.
Leder kommer att ritas upp med hjälp av app på mobil och därefter digitaliseras av Kartgruppen för att därefter kunna användas i olika sammanhang.
Jens skall ta kontakt med Högbo Bruk angående info/material hur de förstärker och rustar leder för en adekvat användning.
Nästa möte: 6 mars på Trogstagården kl 19.00.


Rapport/anteckningar från möte 11 januari 2017 med gruppen Cykel-leder.

Deltagare: Olle Rask, Jan Hagström, Gunnar Hjelm (mötesledare), Linn Bylars, Jens Wickberg, Leif Bylars, John Bergström (anteckningar)

Mötesledaren började med att strukturera upp vårt jobb med frågeställningarna:

− Vad ska vi göra
− Hur ska vi göra det
− När ska vi göra det

Vår basstation för kommande möten och aktiviteter kommer att vara Trogstagården. Linn fick i uppgift att kolla upp om vi kan använda cirkelform för våra möten. Leif pratar med styrelsen för Trogstagården om samarbete för våra aktiviteter. Jan pratar med tekniska på kommunen om skyltar för våra kommande leder. John kollar upp om vi får använda befintlig vandringsled (del av) i det befintliga naturreservatet för att cykla (sommartid).

Gruppen Linn, Jens och Leif fick i uppgift att skissa på en cykelled som kan delas upp på olika längder. Färgmärkning av svårighetsnivå skall kollas upp. Ledernas start och slut kommer att vara Trogstagården. Eventuellt görs en mindre led i Hudiksvalls närhet. På medtagna kartor visade flera i gruppen var det finns stora möjligheter att förlägga leder på befintliga vägar och stigar och även på mer eller mindre kända/oanvända och just nu svårframkomliga stigar. Ett visst uppröjningsarbete kommer att krävas och spångar att tillverkas.

Nästa två gruppmöten kommer att hållas 20 februari och 6 mars på Trogstagården.


Här finns text från vår tidigare ansökan till Leader:

3. Cykelleder. (Arbetsgrupp 3.)
Crosscountry-cykling ökar nu och vi har många vallvägar som är lämpliga för detta. Detta kräver bättre skyltning och information på elektroniska och papperskartor samt rast- och serviceplatser på lämpliga ställen. Blacksåsvallen är ett sådant ställe. Redan nu har vi tagit kontakt med Järvsö för att få till ett samarbete. Kommunikationsmöjligheter genom internet är även viktig som komplement till bristfällig täckning för mobiltelefoner.
Nuläget: Cykelleder finns men det är svårt att hitta.
Mål här: Vi ska planera för att få landets bästa cykelleder efter vallvägar.
Hur projektet ska jobba med detta: En arbetsgrupp med en gruppledare bildas som gör en handlingsplan och plan för finansiering. Koordinatorn hjälper arbetsgruppen så uppsatta mål kan nås. Kartmaterial och liknande kan tas fram på ideell basis och investeringar görs utanför detta projekt.
Nyckelord: Samarbete

Länkar: Exempel utifrån https://swedenbybike.com/cykelleder/varpan-runt/
Om vi bygger informationen på Google Maps så kan det se ut så här:(klicka på “fler alternativ” så kan man utforska mer. T.ex. om man drar Pegman till Blacksås så kan men titta på den photo sphere jag lagt ut.)
[f