Ansökan 2 till kommun

Till

Hudiksvalls kommun

Kultur- och fritidsnämnden

824 80 Hudiksvall

Ansökan om stöd för att komma igång med landsbygdsutveckling i Forsabygden.

I september 2014 ordnade Forsa Sockens Hembygdsförening med stöd av Hudiksvalls Kommun två lyckade workshopkvällar på Klångsta Bygdegård med totalt 28 engagerade deltagare. Bakgrunden var att Näsvikens tätort var aktiva i landsbygdsutveckling genom Dellenbygdens Framtid men inte Sörforsadelen. Hembygdsföreningen ville göra en insats så hela socknen kom med.

Sedan gjorde hembygdsförening en ansökan om medel för nästa steg i landsbygdsutvecklingen med jobb i arbetsgrupper med tydliga mål och med en struktur så att mätbara resultat skulle uppnås. Kommunledningen ville då att vi gjorde ett gemensamt projekt med Dellenbygdens Framtid, Hudiksvalls Näringslivs AB och Visit Glada Hudik AB. Det gick vi med på och vi hade ett antal planeringsträffar. När det gällde finansiering ville kommunen att vi skulle vända oss till det Leader som höll på att bildas.

Men Dellenbygdens Framtid hoppade av men vi från Forsabygden ville gå vidare med ”verkstad”. Eftersom landsbygdsutveckling inte är en hembygdsförenings huvuduppgift så bildade vi den ideella föreningen Utveckling Forsabygden med personer från hembygdsföreningens styrelse. Och hembygdsföreningen är en av medlemmarna. Efter många ”dialogturer” med leaderkontoret och andra så kom vår ansökan till beslut i Leader Utveckling Hälsingebygden i slutet av september 2016 och beslutet blev avslag. Vi tolkar det som att Leader har svårt att stödja nyskapande och övergripande projekt som i vårt fall skulle gett mätbara framsteg för sysselsättning, befolkningsutveckling och attraktivitet. Möjligtvis att Leader efter hand kan stödja saker som våra tänkta arbetsgrupper kommer fram till i nästa skede har man sagt. Men först måste vi komma igång med det övergripande arbetet. Två år har nu gått och landsbygden väntar inte längre.

Därför önskar vi stöd från Hudiksvalls Kommun för att komma igång. Vi är även intresserade att testa om IOP (idéburet offentligt partnerskap) kan vara en väg framåt och hur man kan väva in integration i landsbygdsutveckling.

Bifogar vår ansökan till Leader.

Forsa den 5 oktober 2016

Jan-Åke Malmqvist

ordförande Utveckling Forsabygden

adr. Fränö 212, 820 65 Forsa

Tel. 070-3904010, epost janake@dellencat.se

Hemsida: www.forsabygden.se